គណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ 0/0 #0001

គណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ \displaystyle \frac { 0 } { 0 } នៃ \displaystyle \lim _ { x \rightarrow 2 } \frac { x ^ { 3 } - x ^ { 2 } - x - 2 } { x - 2 }

សូម Subscribe YouTube Channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗ

 

ដំណោះស្រាយ

\displaystyle \lim _ { x \rightarrow 2 } \frac { x ^ { 3 } - x ^ { 2 } - x - 2 } { x - 2 }

\displaystyle = \lim _ { x \rightarrow 2 } \frac { x ^ { 3 } - 2 x ^ { 2 } + x ^ { 2 } - 2 x + x - 2 } { x - 2 }

\displaystyle = \lim _ { x \rightarrow 2 } \frac { x ^ { 2 } ( x - 2 ) + x ( x - 2 ) + ( x - 2 ) } { x - 2 }

\displaystyle = \lim _ { x \rightarrow 2 } \frac { ( x - 2 ) \left( x ^ { 2 } + x + 1 \right) } { x - 2 }

\displaystyle = \lim _ { x \rightarrow 2 } \left( x ^ { 2 } + x + 1 \right) = 7

សូមស្ដាប់ការពន្យល់ក្នុងវីដេអូខាងក្រោម

 

ប៉ាង ផាន់ណា

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*